| Konjščina | Budinščina | Hrašćina | Lobor | Novi Golubovec |
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Otpad nije smeće


Otpad su stvari koje planiramo odbaciti jer nam više ne trebaju, ali se mogu ponovno iskoristiti ili reciklirati.

Smeće je otpad s kojim se neprimjereno ili pogrešno rukuje. Miješanjem različitih vrsta otpada nastaje smeće koje je teško i samo djelomično moguće reciklirati uz visoke troškove.

smanji | ponovno upotrijebi | recikliraj

| Konjščina | Budinščina | Hrašćina | Lobor | Novi Golubovec |
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda
Sadržaj mrežnih stranica isključiva je odgovornost Općine Konjščina.